DISCLAIMER IEDEREEN KAN HELEN TRAININGEN

– lees deze disclaimer a.u.b. aandachtig door indien jij een training hebt aangeschaft bij Iedereen kan Helen –

Definities

In deze disclaimer worden verstaan onder:

-koper: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de Online Biologika Basistraining (betreffende de vijf biologische natuurwetten) heeft aangeschaft.

-bezoeker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de website iedereenkanhelen.nl bezoekt, maar die (nog) niet de training heeft aangeschaft.

-training: de Online Biologika Basistrainig betreffende de vijf biologische natuurwetten.

-disclaimer: de disclaimer van de Biologika Online BasisTraining betreffende de vijf biologische natuurwetten.

-website: www.iedereenkanhelen.nl

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze disclaimer is van toepassing op de gehele training. Door deze training aan te schaffen, verklaart de koper automatisch dat hij kennis heeft genomen van deze Disclaimer en dat hij met de inhoud hiervan akkoord gaat.

  1. Informatie over de trainingen

2.1 De diverse trainingen over energetisch behandelen zijn bedoeld om de deelnemer op weg te helpen bij het ontdekken van energiewerk en de toepassing in behandelingen. 

2.2 De informatie van deze training is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming). De informatie van de training, noch de gebruiksmogelijkheden kunnen worden beschouwt als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

2.3. De informatie van de training is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de koper van de training of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat de koper aan de informatie van de training geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of voor die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie van de training alleen bedoeld ter ondersteuning.

2.4. De informatie op deze training kan in dergelijke situaties dienen ter ondersteuning van:

  • het contact tussen de koper (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
  • de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. De koper wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelende arts of andere zorgprofessional om professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. De koper wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of al verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen worden de kopers  geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.
  1. Zelfzorg(adviezen)

3.1 In een aantal gevallen bevat de informatie van de training ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifiek betrekking op de individuele medische situatie van de koper of van de bezoeker of  van iemand waarvoor deze (rechts)persoon informatie van de training zoekt.

3.2. De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat de koper en de bezoeker bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

3.3. Ook waar het informatie betreft met betrekking tot het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de koper of van de bezoeker of van iemand waarvoor hij informatie van de training zoekt.

  1. Medische vragen

4.1 Omdat de training in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van kopers en bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

4.2 De koper die de training heeft aangeschaft, gaat ermee akkoord dat Ine von Dobschutz – Verbiest en daardoor Iedereen kan Helen geen persoonlijke of inhoudelijke vragen zullen beantwoorden naar aanleiding van het volgen van de training. Er is derhalve geen sprake van nazorg in welke vorm dan ook. Nazorg vormt geen onderdeel van de training.

  1. Onpartijdigheid van Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen / iedereenkanhelen.nl

5.1 Specifieke onderzoeken, producten, behandelingen, opinies en andere informatie die tijdens deze training worden genoemd, worden niet noodzakelijkerwijs door de Biologika organisatie of door diens informatieleveranciers aanbevolen of ondersteund.

5.2 Er wordt naar gestreefd om bij het noemen van bijvoorbeeld beschikbare geneesmiddelen of mogelijke behandelingen alle mogelijkheden te vermelden zonder daarbij voorkeuren aan te geven tenzij over een voorkeur medisch-wetenschappelijke overeenstemming bestaat.

5.3 Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen zullen nooit adviseren dat de koper of de bezoeker zijn reguliere medische behandeling en/of medicatie moet beëindigen. Indien de koper of bezoeker  – na het volgen van de training er echter wel voor kiest zijn reguliere medische behandeling en/of medicatie te beëindigen, dan valt dit geheel onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen zijn in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daardoor ontstane fysieke, psychische, emotionele en financiële schade of welke andere schade dan ook.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van de training door de koper of bezoeker valt volledig onder de eigen verantwoordelijkheid en risico van de koper of bezoeker.

6.2 Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de koper of van de bezoeker en ook niet voor schade aan eigendommen van derden. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie, gederfde winst, geleden verlies en gevolgschade. De koper en de bezoeker vrijwaren Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen tegen alle aanspraken van derden.

6.3 Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen zijn niet aansprakelijk voor medische, psychische en emotionele schade bij de koper en de bezoeker of voor welke andere schade dan ook.

6.4 De koper en de bezoeker handelen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt voor alle activiteiten die zij ondernemen met betrekking tot Ine von Dobschutz – Verbiest en/of Iedereen kan Helen, waaronder tevens valt het bekijken van de training.

  1. Copyright, intellectuele eigendom

7.1 Niets van deze training mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, screenshots, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of uitgever van de Biologika training.

7.2 De koper mag de training alleen en uitsluitend voor eigen leerdoeleinden bekijken; het getoonde materiaal is bestemd voor zijn eigen, persoonlijk gebruik.

7.3 Tenzij Ine von Dobschutz – Verbiest of Iedereen kan Helen vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan:

(a) materiaal, informatie, sheets, geluid, etc. van de training, met inbegrip van het opnieuw publiceren op een andere website of op welke wijze dan ook aan publiek te (ver)tonen;

(b) materiaal van de training te verkopen, verhuren of anderszins te sublicentiëren;

(c) materiaal van de training in het openbaar te tonen;

(d) de training te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren  voor een commercieel of ander doel;

(e) materiaal van de training te bewerken of anderszins te wijzigen;

(f) materiaal van de website herdistribueren;

(g) de door Iedereen kan Helen verschafte inlogcodes en links – welke toegang geven tot de training – verder te verspreiden op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Ine von Dobschutz – Verbiest of Iedereen kan Helen.

7.4. Overtreding van artikel 7, eerste tot en met derde lid, zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

  1. Wijziging inhoud website en training

8.1 Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website en aan de training. Hiervoor hebben Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen geen voorafgaande toestemming nodig van de bezoeker of de koper.

8.2 Onder het aanbrengen van wijzigingen worden onder andere verstaan: het wijzigen, aanpassen, verwijderen en plaatsen van nieuw studiemateriaal en nieuwe video’s.

8.3 Onbeperkt toegang: de koper heeft, zolang Iedereen kan Helen bestaat, toegang tot de door hem aangeschafte training. Dit laat echter onverlet het recht van Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen om in geval van overmacht de training te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van de koper.

9  Rechts- en forumkeuze

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Ine von Dobschutz – Verbiest of Biologika en de koper of bezoeker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Ine von Dobschutz – Verbiest of Biologika en de koper of de bezoeker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Ine von Dobschutz – Verbiest of Iedereen kan Helen gevestigd is.

9.3 Onder geschillen worden mede begrepen de situaties welke slechts door één van de partijen als geschil worden beschouwd.

Artikel 10 – Wijziging disclaimer

10.1 Ine von Dobschutz – Verbiest en Iedereen kan Helen zijn steeds bevoegd deze disclaimer te wijzigen.